Meta:

 1. 风 is the 348th most frequent character.
 2. has 1 dictionary entry.
 3. appears as a character in 224 words.
 4. appears as a component in 29 characters.

Decomposition:

Once :
=> ,
Radical :
=> (wind)
Graphical :
=> 丿, ,

Pinyin & Meaning:

 1. feng1 - wind/news/style/custom/manner/CL:陣|阵[zhen4],絲|丝[si1]

Pronunciation Clues:

 1. Pronunciation clue for 风 (feng1): The component 风 is pronounced as 'feng1'. It has the exact same pronunciation as the character.

Example Words:

High Frequency

微风 (微風)
顺风 (順風)
 ()
风光 (風光)
风向 (風向)
风尚 (風尚)
风情 (風情)
风景 (風景)
风暴 (風暴)
风格 (風格)
风流 (風流)
风声 (風聲)
风采 (風采)
风险 (風險)
风雨 (風雨)
风云 (風雲)

Medium Frequency

一帆风顺 (一帆風順)
上风 (上風)
下风 (下風)
世风 (世風)
中风 (中風)
乘风 (乘風)
作风 (作風)
伤风 (傷風)
兜风 (兜風)
出风头 (出風頭)
古风 (古風)
吹冷风 (吹冷風)
吹风机 (吹風機)
和风 (和風)
大风 (大風)
威风 (威風)
意气风发 (意氣風發)
抽风 (抽風)
捕风捉影 (捕風捉影)
放风 (放風)
文风 (文風)
旋风 (旋風)
暖风 (暖風)
暴风 (暴風)
暴风雨 (暴風雨)
暴风雪 (暴風雪)
有风 (有風)
树欲静而风不止 (樹欲靜而風不止)
民风 (民風)
海风 (海風)
清风 (清風)
狂风 (狂風)
痛风 (痛風)
白癜风 (白癜風)
台风 (臺風)
迎风 (迎風)
逆风 (逆風)
通风 (通風)
避风 (避風)
避风港 (避風港)
阵风 (陣風)
随风 (隨風)
电吹风 (電吹風)
电风扇 (電風扇)
顺风车 (順風車)
风干 (風乾)
风俗 (風俗)
风信子 (風信子)
风力 (風力)
风化 (風化)
风口 (風口)
风向标 (風向標)
风吹雨打 (風吹雨打)
风味 (風味)
风和日丽 (風和日麗)
风尘 (風塵)
风寒 (風寒)
风帆 (風帆)
风度 (風度)
风月 (風月)
风气 (風氣)
风水 (風水)
风沙 (風沙)
风油精 (風油精)
风波 (風波)
风浪 (風浪)
风潮 (風潮)
风湿 (風濕)
风筝 (風箏)
风范 (風範)
风花雪月 (風花雪月)
风华 (風華)
风行 (風行)
风衣 (風衣)
风调雨顺 (風調雨順)
风貌 (風貌)
风趣 (風趣)
风车 (風車)
风速 (風速)
风雨同舟 (風雨同舟)
风雨无阻 (風雨無阻)
风霜 (風霜)
风靡 (風靡)
风韵 (風韻)
风头 (風頭)
风风火火 (風風火火)
风骚 (風騷)
风骨 (風骨)
刮风 (颳風)
飓风 (颶風)
麦克风 (麥克風)
龙卷风 (龍捲風)

#Back to top

Meta:

 1. 头 is the 147th most frequent character.
 2. has 2 dictionary entries.
 3. appears as a character in 354 words.
 4. appears as a component in 2 characters.

Decomposition:

Once :
=> ,
Radical :
=> (big), (dot)
Graphical :
=> , ,

Pinyin & Meaning:

 1. tou2 - head/hair style/the top/end/beginning or end/a stub/remnant/chief/boss/side/aspect/first/leading/classifier for pigs or livestock/CL:個|个[ge4]
 2. tou5 - suff. for nouns

Pronunciation Clues:

 1. There are no phonetic clues for this character.

Example Words:

High Frequency

回头 (回頭)
年头 (年頭)
抬头 (抬頭)
枕头 (枕頭)
洗头 (洗頭)
尽头 (盡頭)
石头 (石頭)
码头 (碼頭)
街头 (街頭)
镜头 (鏡頭)
 ()
头像 (頭像)
头晕 (頭暈)
头疼 (頭疼)
头痛 (頭痛)
头脑 (頭腦)
头发 (頭髮)

Medium Frequency

一头雾水 (一頭霧水)
上头 (上頭)
丫头 (丫頭)
乳头 (乳頭)
二锅头 (二鍋頭)
人头 (人頭)
人头马 (人頭馬)
仰头 (仰頭)
低头 (低頭)
个头 (個頭)
偏头痛 (偏頭痛)
兆头 (兆頭)
光头 (光頭)
出人头地 (出人頭地)
出头 (出頭)
到头来 (到頭來)
剃头 (剃頭)
前头 (前頭)
劲头 (勁頭)
势头 (勢頭)
包头 (包頭)
口头 (口頭)
口头禅 (口頭禪)
噱头 (噱頭)
埋头 (埋頭)
外头 (外頭)
多头 (多頭)
对头 (對頭)
山头 (山頭)
崭露头角 (嶄露頭角)
巨头 (巨頭)
带头 (帶頭)
平头 (平頭)
床头 (床頭)
床头柜 (床頭櫃)
后头 (後頭)
从头 (從頭)
从头到尾 (從頭到尾)
彻头彻尾 (徹頭徹尾)
心头 (心頭)
念头 (念頭)
手指头 (手指頭)
手头 (手頭)
扭头 (扭頭)
抱头痛哭 (抱頭痛哭)
拳头 (拳頭)
指头 (指頭)
掉头 (掉頭)
接头 (接頭)
插头 (插頭)
摇头 (搖頭)
摄像头 (攝像頭)
日头 (日頭)
晕头转向 (暈頭轉向)
木头 (木頭)
梳头 (梳頭)
桥头 (橋頭)
水龙头 (水龍頭)
汕头 (汕頭)
源头 (源頭)
满头大汗 (滿頭大汗)
无厘头 (無厘頭)
焦头烂额 (焦頭爛額)
烟头 (煙頭)
片头 (片頭)
狮子头 (獅子頭)
猎头 (獵頭)
白头 (白頭)
白头偕老 (白頭偕老)
白头到老 (白頭到老)
盼头 (盼頭)
眉头 (眉頭)
看头 (看頭)
碰头 (碰頭)
磕头 (磕頭)
砖头 (磚頭)
秃头 (禿頭)
空头 (空頭)
箭头 (箭頭)
罐头 (罐頭)
老头 (老頭)
老头儿 (老頭兒)
老头子 (老頭子)
临头 (臨頭)
舌头 (舌頭)
芋头 (芋頭)
蓬头垢面 (蓬頭垢面)
行头 (行頭)
里头 (裡頭)
调头 (調頭)
猪头 (豬頭)
猫头鹰 (貓頭鷹)
起头 (起頭)
跟头 (跟頭)
转头 (轉頭)
过头 (過頭)
重头戏 (重頭戲)
钟头 (鐘頭)
开头 (開頭)
关头 (關頭)
头一 (頭一)
头上 (頭上)
头儿 (頭兒)
头大 (頭大)
头昏 (頭昏)
头昏脑胀 (頭昏腦脹)
头条 (頭條)
头版 (頭版)
头皮 (頭皮)
头盔 (頭盔)
头破血流 (頭破血流)
头等 (頭等)
头等舱 (頭等艙)
头绪 (頭緒)
头部 (頭部)
头衔 (頭銜)
头顶 (頭頂)
头头 (頭頭)
头颅 (頭顱)
头饰 (頭飾)
额头 (額頭)
风头 (風頭)
馒头 (饅頭)
骨头 (骨頭)
鱼头 (魚頭)
点头 (點頭)
龙头 (龍頭)

Appears In:

also appears in:
Decomposition Levels:
Level 1: Only divided once. So only two components.
Level 2: Radical Decomposition. The character gets decomposed into its lowest radical components. For the complete list visit the Radical wikipedia page.
Level 3: Graphical Decomposition. Shows all the strokes & lowest level of components that make up the character.
If you see questions marks or too many "block" characters, especially when it comes to level 3 decomposition you might need the correct font.